Artificial Intelligence

Lees hier alles over AI in het onderwijs. Voor jou als docent, maar ook voor je leerlingen.

(Deze pagina is in ontwikkeling)

Bekijk direct welke AI tools je kunt inzetten in jouw les!

AI inzetten

Lees meer over:

 • Wat kun je ermee als docent?

 • Welke onderwijstools zijn er al waar AI bij gebruikt wordt?

 • Waar moet je aan denken bij het invoeren van prompts?

 • Tips bij het invoeren van prompts.

 • Aandachtspunten/keerzijden AI.

Wat is AI?

Ideeën nodig voor een pubquiz of feestje? Checken of je mailtje grammaticaal klopt? Een
lofdicht schrijven over een vogelnestje? Een rubric maken voor een opdracht? ChatGTP
draait er zijn hand niet voor om. In een snel tempo verschijnen volzinnen met een creatieve
inslag. En ben je niet tevreden dan geef je aan bij ChatGTP dat het anders moet. Korter,
langer, grappiger, in de stijl van Maarten van Rossem etc. U vraagt, ChatGTP draait.
ChatGTP is een heel groot computerprogramma. Een groot taalmodel. Het bestond al langer,
maar is sinds november 2022 beschikbaar voor iedereen. Er zullen meer van dergelijke
programma’s komen zoals b.v. Bard van Google. AI houdt in dat computers gevoed met data,
leren zelfstandig keuzes te maken. In het onderwijs zouden we handig gebruik kunnen maken
van AI. Om eens wat te noemen: laat AI bijvoorbeeld opdrachten van leerlingen nakijken en
feedback geven.

“Artificial Intelligence (AI), of kunstmatige intelligentie, resp. artificiële intelligentie, verwijst naar het vermogen van computersystemen om taken uit te voeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen. Dit omvat het leren van ervaring, redeneren, problemen oplossen, het begrijpen van natuurlijke taal en zogeheten perceptuele vaardigheden. AI-systemen maken gebruik van algoritmen en gegevens om taken uit te voeren en te verbeteren en doen dat beter naarmate ze meer informatie verzameld hebben.”

ChatGPT zegt...

Toepassingen van AI in het onderwijs

 • Adaptieve leersystemen: AI kan worden gebruikt om leerplatforms te creëren die zich aanpassen aan de individuele behoeften en voortgang van studenten. Hierdoor kunnen studenten in hun eigen tempo leren en ontvangen ze gerichte ondersteuning. Denk aan het leren van woorden in Quizlet.

 • Personalisatie: AI kan studenten aanbevelingen doen voor leermaterialen, cursussen of activiteiten op basis van hun interesses, sterke en zwakke punten en leervoorkeuren. Denk aan ChatGPT.

 • Intelligente tutors: AI-systemen kunnen dienen als virtuele tutors die studenten begeleiden en helpen bij het begrijpen van complexe onderwerpen. Ze kunnen vragen beantwoorden, oefeningen bieden en feedback geven. Denk aan Khan Academy of Duolingo.

 • Automatische beoordeling: AI kan gebruikt worden om het beoordelingsproces te automatiseren, zoals het corrigeren van multiplechoice-vragen, het analyseren van essays en het evalueren van programmeeropdrachten. Denk aan Turnitin (peer review en plagiaatdetectie).

 • Feedback en verbetering: AI-systemen kunnen voortdurende feedback geven aan studenten over hun prestaties en suggesties doen voor verbetering. Denk aan Grammarly of Duolingo.

 • Data-analyse: AI kan grote hoeveelheden gegevens analyseren om trends en patronen te identificeren. Onderwijsinstellingen kunnen deze informatie gebruiken om het curriculum en het onderwijsbeleid te optimaliseren.

 • Chatbots en virtuele assistenten: chatbots kunnen studenten helpen bij het beantwoorden van vragen en het bieden van ondersteuning, zowel in als buiten de klas. Denk aan ChatGPT.

 • Plagiaatdetectie: AI kan worden ingezet om plagiaat te detecteren door teksten te vergelijken met een uitgebreide database van bestaande bronnen. Denk aan Turnitin.

 • Taalonderwijs: AI-systemen kunnen helpen bij het leren van nieuwe talen door spraakherkenning en taaloefeningen aan te bieden. Denk aan Duolingo.

 • Levenslang leren: AI kan worden gebruikt voor online cursussen en educatieve platforms, waardoor mensen gedurende hun hele leven toegang hebben tot leren en bijscholing. Denk aan Linkedin learning.

Het gebruik van AI in het onderwijs heeft het potentieel om het leerproces te verbeteren, de toegang tot onderwijs te vergroten en docenten te ondersteunen bij het bieden van effectief en gepersonaliseerd onderwijs. Het is echter belangrijk om ethische en privacyoverwegingen in gedachten te houden bij het implementeren van AI-systemen in het onderwijs.

Toepassingen van AI in het onderwijs kunnen bestaan uit:

ChatGPT zegt...

Voorbeelden van tools met AI-functie geschikt voor het onderwijs

Er zijn verschillende onderwijstools en platformen die AI-functionaliteit hebben geïntegreerd in hun platformen om docenten en studenten te ondersteunen. Hier zijn enkele voorbeelden:

Nog meer fantastische AI-toepassingen

Werkbesparende prompts 

Als je de juiste prompts (opdrachtregels) gebruikt, kan dit je werk besparen. Hieronder vind je ChatGPT-prompts die je kunnen helpen tijd te besparen.

Zoek je naar een wat lastig onderwerp op internet voor je leerlingen en wil je hem omzetten zodat de leerlingen begrijpen wat er precies staat?  Kopieer de tekst, plak hem in ChatGPT en zet erbij dat je de tekst begrijpelijker wilt maken voor … (invullen doelgroep). ChatGPT kan de teksten ook tot een bepaalde lengte beperken. Zet erbij in hoeveel woorden je de tekst wilt hebben.

Heb je een tekst die behoefte heeft aan redactie? ChatGPT kan je ondersteunen bij het verbeteren van tikfouten, spelfouten en grammaticale onnauwkeurigheden. Vraag ChatGPT gewoon om de tekst te bewerken in het Nederlands, zonder verdere uitleg, in de informele vorm, terwijl de betekenis intact blijft.

Als je de tekst meer formeel wilt laten klinken, plaats deze dan in een nieuwe chat, zet de tekst tussen aanhalingstekens en vraag om instructies om er een zakelijker tekst van te maken. Wil je dat de tekst begrijpelijk is voor kinderen? Vraag dan aan ChatGPT om de tekst in de stijl van een achtjarige te herschrijven.

Als je behoefte hebt aan inspiratie voor content, een nieuwe projectnaam of andere creatieve ideeën, gebruik dan bijvoorbeeld deze prompt: “Help me met brainstormen over een nieuwe naam voor een project dat te maken heeft met …….. Kom met creatieve en unieke namen.”

Het ordenen van gegevens in een tabel kan een tijdrovende taak zijn. Maak gebruik van deze opdracht om gegevens aan te leveren en ChatGPT zal ze op een logische manier in een tabel zetten. Bijvoorbeeld drie kolommen: [naam kolom 1], [naam kolom 2] en [naam kolom 3]. Hier zijn de gegevens: [Voeg de gegevens toe].

Overweeg je een reis met je leerlingen, bijvoorbeeld naar London? ChatGPT kan je helpen met het opstellen van een dagprogramma voor een reis met leerlingen naar je locatie.

Met deze prompt kun je eenvoudig aansprekende en foutloze teksten maken voor je social media-accounts. Probeer verschillende benaderingen, zoals een enthousiaste of formele schrijfstijl. Bijvoorbeeld: Formuleer minstens vijf social media-berichten voor het volgende onderwerp. Geef ze een enthousiaste toon en voeg eventueel emoji’s toe.

Indien je een beknopte samenvatting nodig hebt van een uitgebreide tekst, kun je deze prompt gebruiken. Geef aan dat je in 200 woorden een artikel wilt samenvatten en zet de inhoud erbij.

Ben je een app, spel of website aan het programmeren en loop je tegen een lastig probleem aan? Daar kan ChatGPT bij helpen. Je kunt een deel van je code kopiëren en vragen waar je fout zit meestal geeft ChatGPT de oplossing er meteen bij.

Het is ook mogelijk om de schrijfstijl volledig aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld vragen om een reactie in de vorm van een gedicht, songtekst, rap of haiku. Als het gaat om een stijl die ChatGPT niet kent, dien dan eerst een voorbeeld van die stijl toe om hem hiermee vertrouwd te maken.

Een docent kan verschillende soorten prompts gebruiken om werk te besparen met behulp van ChatGPT. Hier zijn enkele suggesties:

 • Voorbeeldproblemen maken:
  • “Kun je een paar voorbeelden bedenken van oefenproblemen voor deze les?”
 • Toetsvragen genereren:
  • “Maak een paar multiple-choice vragen over dit onderwerp.”
 • Onderzoeksondersteuning:
  • “Help me bij het vinden van recente studies over dit onderwerp.”
 • Reflectieve opdrachten maken:
  • “Ontwikkel een activiteit die studenten aanmoedigt om na te denken over hoe dit concept van toepassing is op hun leven.”
 • Opstellen van leermiddelen:
  • “Kan je een overzicht maken van video’s die relevant zijn voor dit concept?”

Door deze prompts te gebruiken, kan een docent efficiënter werken door ChatGPT te betrekken bij verschillende aspecten van lesgeven, beoordelen en materiaalontwikkeling.

ChatGPT zegt...

Aandachtspunten bij AI-gebruik

Denk na voordat je ChatGPT gebruikt.

Wat is het lesdoel? Welk beheersingsniveau? Welke leeractiviteiten wil je doen en wat beheersen leerlingen? Dit zou altijd je eerste stap moeten zijn. Vervolgens denk je na over geschikte prompts.

AI in ChatGPT is een taalmodel (en geen feitjesmachine).

AI is vooral gemaakt om grammaticaal kloppende zinnen te maken die passen in de stijl van de tekst. Maar in andere dingen is hij minder goed, denk aan waarheidsvinding. Het levert dus lang niet altijd betrouwbare feiten. Feitjes moet je dus altijd checken!

AI levert een energieprobleem op.

De hoeveelheid energie die gebruikt wordt om een taalmodel te trainen is niet echt in lijn met de huidige klimaatcrisis.

Chat GPT is vrij beschikbaar omdat ze het model willen verbeteren.

ChatGPT leert dus van jouw input als gebruiker. De vraag is of de gegevens die je invoert privé blijven. Wees dus voorzichtig met privacy-gevoelige informatie.

Wees je bewust van gebruik door leerlingen

Er is veel ruis over leerlingen die ChatGTP gaan gebruiken om hun huiswerk te maken waardoor ze zelf niks leren. Misschien wordt het nu echt verstandig om andere vaardigheden van leerlingen te vragen. Zoals mondeling presenteren en argumenteren. Of terug naar mondelinge of geschreven examens.

Kosten

waarschijnlijk blijft ChatGTP niet gratis en als leerlingen of scholen er geld voor moeten betalen dan kan dat een flinke kostenpost worden. Door het nu gratis aan te bieden wennen wij aan het gebruik van AI, waardoor het later makkelijker wordt om er geld voor te vragen.